Wi-Fi

功能说明

为M5设备配置Wi-Fi网络连接

wifi connect 启用WiFi连接(默认连接设备中已经保存的WiFi信息)

wifi reconnect 启用WiFi重接(默认连接上一次配置的WiFi)

wifi is connected 检查WiFi连接状态

Connect to Wi-Fi SSID PASSWORD 连接至指定的WiFi, 需传入SSID和PASSWORD参数。

使用案例

配置连接至指定WiFi,并等待成功连接后,才向下执行其他程序。

On This Page